2,5-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)pyridine

2,5-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)pyridine