N-(5-Chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)acetamide

N-(5-Chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)acetamide