6,7-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)pteridine

6,7-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)pteridine