4-[1-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]phenol

4-[1-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]phenol