2-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane

2-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane