2-Methoxy-5-phenyliminomethyl-phenol

2-Methoxy-5-phenyliminomethyl-phenol