2-(4-Chlorophenyl)-3,1-benzoxazepine

2-(4-Chlorophenyl)-3,1-benzoxazepine