1-Dimethyl(ethenyl)silyloxydecane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxydecane