4-{[(Dimethoxy-phosphoryl)-phenyl-methyl]-amino}-benzoic acid

4-{[(Dimethoxy-phosphoryl)-phenyl-methyl]-amino}-benzoic acid