5-Methyl-2-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole

5-Methyl-2-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole