Methyl 2,2-diphenylethenyl sulfide

Methyl 2,2-diphenylethenyl sulfide