2-Acetoxy-6-(methoxycarbonyl)biphenylene

2-Acetoxy-6-(methoxycarbonyl)biphenylene