Imidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dithione,3,4,6,7-tetrahydro-4,7-dimethyl-

Imidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dithione,3,4,6,7-tetrahydro-4,7-dimethyl-