(3-Hydroxyphenyl)ethanolamine, tri-HFB

(3-Hydroxyphenyl)ethanolamine, tri-HFB