N1-[3-[(4-methoxybenzylidene)amino]phenyl]-2-hydroxybenzamide

N1-[3-[(4-methoxybenzylidene)amino]phenyl]-2-hydroxybenzamide