9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9-(2-phenylethyl)-

9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9-(2-phenylethyl)-