8-Methyl-3-nitroso-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole

8-Methyl-3-nitroso-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole