2-(4-fluorophenyl)-1-methylbenzimidazole

2-(4-fluorophenyl)-1-methylbenzimidazole