3-(1-Phenyl-1H-benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-propionic acid

3-(1-Phenyl-1H-benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-propionic acid