p-(Ethylmethylamino)phenyl selenocyanate

p-(Ethylmethylamino)phenyl selenocyanate