(3-Isopropyl-5-methylamino-2,4,6-cycloheptatrienylidene)malononitrile

(3-Isopropyl-5-methylamino-2,4,6-cycloheptatrienylidene)malononitrile