1-Diphenylethenylsilyloxynonane

1-Diphenylethenylsilyloxynonane