3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-amine

3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-amine