3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethoxy-1-propanone

3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethoxy-1-propanone