9-Bromomethyl-10-chlorophenanthrene

9-Bromomethyl-10-chlorophenanthrene