Trimethylsilyl 2-sulfanylbenzoate

Trimethylsilyl 2-sulfanylbenzoate