Thiomersal, trimethylsilyl ester

Thiomersal, trimethylsilyl ester