1-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]propan-2-one

1-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]propan-2-one