Methyl 3-methoxy-4-[(trimethylsilyl)oxy]benzoate

Methyl 3-methoxy-4-[(trimethylsilyl)oxy]benzoate