4-Pyridinol, 3-chloro-2-methyl-6-trichloromethyl-

4-Pyridinol, 3-chloro-2-methyl-6-trichloromethyl-