Thiophene, 2-(methylseleno)-5-(methylthio)-

Thiophene, 2-(methylseleno)-5-(methylthio)-