2,3,4,6-Tetramethoxystyrene

2,3,4,6-Tetramethoxystyrene