2-Amino-4-(4-chloro-3-methyl)phenylthiazole

2-Amino-4-(4-chloro-3-methyl)phenylthiazole