N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulfonamide

N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulfonamide