3-Methyl-2-phenyl-1-benzothiophene

3-Methyl-2-phenyl-1-benzothiophene