Glyoxylamide, N-(2'-benzoylphenyl)-

Glyoxylamide, N-(2'-benzoylphenyl)-