4-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine

4-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine