6-methyl-2-phenyl-2H-benzotriazol-5-amine

6-methyl-2-phenyl-2H-benzotriazol-5-amine