4-Chloro-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine

4-Chloro-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine