Benzophenone, 5-isopropyl-2-methyl-

Benzophenone, 5-isopropyl-2-methyl-