1,3,5-Trichloro-2-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethoxy]benzene

1,3,5-Trichloro-2-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethoxy]benzene