3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-1H-pyrazole

3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-1H-pyrazole