2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,5-naphthyridine

2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,5-naphthyridine