2,6-dimethyldithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene

2,6-dimethyldithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene