5-Ethyl-2-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]pyrimidine

5-Ethyl-2-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]pyrimidine