2-(3-Methylphenyl)-1,3-diphenylimidazolidine

2-(3-Methylphenyl)-1,3-diphenylimidazolidine