3-Nitroso-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine

3-Nitroso-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine