[4-Dimethylamino-6-(methoxymethyl-amino)-[1,3,5]triazin-2-yloxy]-acetonitrile

[4-Dimethylamino-6-(methoxymethyl-amino)-[1,3,5]triazin-2-yloxy]-acetonitrile