1-Methyl-4-(methylsulfanyl)-5,5-diphenyl-1,5-dihydro-2H-imidazol-2-one

1-Methyl-4-(methylsulfanyl)-5,5-diphenyl-1,5-dihydro-2H-imidazol-2-one