2-[(4-Acetyl-phenylcarbamoyl)-methylsulfanyl]-4,6-dimethyl-nicotinamide

2-[(4-Acetyl-phenylcarbamoyl)-methylsulfanyl]-4,6-dimethyl-nicotinamide